Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie ) Pokoje Alina Grzybowo  Arkadiusz Szumilas, ul Osiedlowa 15, 78-132 Grzybowo

przedstawia następujące informacje:

 • 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Arkadiusz Szumilas- Pokoje Alina Grzybowo.

  Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@alinagrzybowo.pl  telefonicznie: 606 771 161 (połączenie płatne), pisemnie na adres: ul. Osiedlowa 15, 78-132 Grzybowo

 • 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek w celu zawarcia i realizacja umowy                       o świadczenie usług związanych z nocowaniem. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną  szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obroną przed roszczeniami Gościa w stosunku do ośrodka, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, wypełnienie obowiązku ciążących na Ośrodku w związku  z prowadzoną działalnością gospodarczą, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości. Ponadto, Ośrodek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na jego terenie .

 • 3. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

  Pokoje Alina Grzybowo  Arkadiusz Szumilas przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu

 • 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe:

  - pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wynajmu pokoi i zakwaterowania na polu namiotowym będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

  - pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez do 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 • 5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W ramach realizacji umowy Ośrodek nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pokoje Alina Grzybowo

 • 6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • 7. DOSTĘP

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości dostępna jest również na stronie internetowej http://alinagrzybowo.pl

 
Kontakt 606 771 161
Atrakcje w grzybowie
Oferta specjalna
Rozliczenie 67 2490 0005 0000 4001 0010 1380